ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ ประชาชนที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รวมทั้งหมดประมาณ 2,400 คน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ขณะรอรับการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid-19

วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ขณะรอรับการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในวันดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ประชาชนที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รวมไปถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี รวมทั้งหมดประมาณ 2,800 คน

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ ประชาชนที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี รวมทั้งหมดประมาณ 2,800 คน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/62 พร้อมด้วยอาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี จิตอาสา904 รุ่น4/2562 นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 08.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ ประชาชนที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รวมทั้งหมดประมาณ 3,000 คน

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและทีมแม่ไก่วิศวกรสังคม มีความรู้ความเข้าใจและยกระดับวิศวกรสังคม (Upskills) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1.กิจกรรม“Design thinking” การคิดเชิงออกแบบ 2.กิจกรรม “Storytelling” เล่าเรื่องเป็น เห็นเส้นชัย 3.กิจกรรม “Business model canvas” ผืนผ้าใบจำลองธุรกิจ 4.กิจกรรม “Service design” การบริการเชิงออกแบบ 5.กิจกรรม “Pitching” การนำเสนองานให้ได้งาน พร้อมทั้งนำเสนอสรุปบทเรียนที่ได้รับ แนวทางการขยายผลวิศวกรสังคมและแนวทางการนำทักษะวิศวกรสังคม บูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม อภิปรายและสรุปผลกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ …

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” Read More »

ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.พุธโสธร กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และผู้ที่ที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.พุทธโสธร กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข ร่วมอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉช. ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และผู้ที่ที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวนประมาณ 1,000 คน

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมประสานงานกับพ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ประชาชนทั่วไปที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี