ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้การต้อนรับแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยแพทย์หญิงสราพร มัทยาท แพทย์หญิงวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังได้อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ด้วยเช่นกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยสยาม ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางที่สภาการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมไปถึงเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากร ในด้านการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาและวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การสัมมนา การบรรยาย การฝึกอบรม การทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกับสถานประกอบการ และชุมชนอีกด้วย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาภาคปกติ

วันที่  23​ ธ.ค. 64  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาภาคปกติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชาย/หญิง การแข่งขันกีฬาเปตองชาย/หญิง การประกวดขบวนพาเหรด และงานเลี้ยงสังสรรค์ การประกวดการแต่งกายแฟนซี และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (เพชรราชนครินทร์) รวมไปถึงบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่  22 ธ.ค. 64  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในวันนี้ คือ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Boostert) โดยไม่ต้องลงทะเบียน (Walk in) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุขและเติมเต็มความรู้ทักษะการจับจีบผ้าและการทำพวงมโหตร)

วันที่ 19 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุขและเติมเต็มความรู้ทักษะการจับจีบผ้าและการทำพวงมโหตร) โดยมี นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข” และอาจารย์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การทำพวงมโหตรและการจับจีบผ้า” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เสวนา เรื่อง พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เสวนา เรื่อง พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) หรือ สท. รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.).คุณกมลวรรณ เจียมอุดม เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้ดำเนินการเสวนา

มอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูตามแนวคิด Phenomenon-Based Learning โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี ณ สวนเสียงไผ่ Bamboo Whisper Garden เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาคุณภาพ เพื่อผู้เรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์​ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนเสริมทักษะสร้างสรรค์อาร์คกิ จากประเทศฟินแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาคุณภาพ เพื่อผู้เรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Smart City โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี ณ สวนเสียงไผ่ Bamboo Whisper Garden เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร