admin

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับผู้เข้ารับบริการ จำนวน 2,100 คน

ร่วมประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา สห.มทบ.12 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ตร.สภ.เมือง ฉช.และเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่มาฉีด เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 รองรับผู้เข้ารับบริการ จำนวน 2,000 คน

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

รับมอบน้ำดื่มจากโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รับมอบน้ำดื่มจากโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บริหารงานโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จำนวน 150 แพ๊ค (1800 ขวด) เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันทีี่ 29 ก.ค. 64 เวลา 05.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และนายสุทธิพงษ์ วรรณุวาส นักประชาสัมพันธ์ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ซึ่งในเวลา 9.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหน่วยงานต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้หน่วยงานอาคารสถานที่ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหน่วยงานต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน ตลอดจนนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 16/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในการสอบจะกำหนดไว้ 2 วันคือ วันที่ 24 ก.ค. เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และในวันที่ 25 ก.ค. จะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในปีนี้มี ผู้สนใจเข้าสมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 203 คน

เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2(158)/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และ ผศ. พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2(158)/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งมีวาระที่สำคัญประกอบไปด้วย 1.โปรดเกล้าแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. การเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 3. การเสนอของบประมาณ Reinventing University 4. รายงานความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างสำนักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสรรหาบุคลากร 5.การดำเนินการโครงการ Reinventing University และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 6. การลดค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ