admin

ข้าร่วมประชุมหารือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมหารือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเข้าประชุมหารือเตรียมการร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุข ในกิจกรรมหลัก “การพัฒนาเครือข่ายการทำงานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และส่งเสริมการเป็นวิศวกรทางสังคม” ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ

วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ จากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ Read More »

ต้อนรับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชนครินทร์

วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ นายพิเชฐพงศ์ สว่างจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์

ข้าพบนายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือ

วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์เมธี พรหมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ และ อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีฯ เข้าพบนายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือ 3 แนวทาง ดังนี้ 1. แนวทางการพัฒนากำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2. การผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการมีงานทำ 100 % 3. การพัฒนาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 4. การพัฒนาทักษะใหม่สำหรับกำลังแรรงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับสถานประกอบการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ลงพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมกับคณะครุศาสตร์ ประเด็นการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมกับคณะครุศาสตร์ ประเด็นการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 1) การตรวจเยี่ยมโดยท่านองคมนตรี สำหรับโมเดลการผลิตและพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ 2) การยื่นขอ บัณฑิตพันธ์ุใหม่ของกระทรวง อว. 3) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ครุศาสตร์ 14 สมรรถนะ ที่ต้องดำเนินการ 4) ข้อมูลการสอบแข่งขันของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนา/ยกระดับคุณภาพ

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรเม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ 3.. สถานการณ์น้ำและการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร 4. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง/ฤดูฝน ปี 2565 5. สถานการณ์ศัตรูพืช/โรคระบาดพืช/โรคระบาดสัตว์ 6. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายไตรมาส) 7.รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ดร.นฤชล เรือนงาม ตลอดจนคณบดี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำเสนอความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมกับรับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อไป

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่าง มรภ. และ สอวช. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในพิธี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมเพื่อดำเนินโครงการ.”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13) ครั้งที่ 1/2564

วันที่  29 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อตำเนินโครงการ.”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์