admin

ประชุมหารือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมังกร ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการยุวชนอาสาสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม – ไม่มีค่าลงทะเบียน – มีที่พักและอาหารบริการฟรีตลอดการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม – รับเพียง ๖๐ คนเท่านั้น เนื้อหาสำคัญของหลักสูตร ๑. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๒. การจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ๓. หลักการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล ๔. การฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นที่การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางโคกหนองนา ๕. การศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการสืบสานศาสตร์พระราชา และการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ๖. การลงมือปฏิบัติในฐานการเรียนรู้การจัดการน้ำและการพึ่งตนเอง ๗. การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการลงมือปฏิบัติการแบบกลุ่ม “การเอามื้อสามัคคี” หรือ “การลงแขกสามัคคี” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มุ่งมั่นตั้งใจพร้อมจะลงมือจริง ๒. ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่ต้องการนำความรู้ไปสู่การลงมือทำจริง ๓. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงมือทำจริงตามแนวทางศาสตร์พระราชา …

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา Read More »

ประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

วันที่  7 เม.ย. 64เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  7 เม.ย. 64  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม “JOBFAIR2021” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในงาน J O B F A I R 2 0 2 1 โดยมีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 30 บริษัท มาออกบูธรับสมัครงาน พร้อมบริการจากหน่วยงาน …

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันนี้ ( 6 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานนิติการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม บ้านดอนทับไก่เพื่อประกอบการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่  5 เม.ย. 64  เวลา 9.00 น. อาจารย์จารุต ฐิติวร ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม บ้านดอนทับไก่ หมู่ที่ 6 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2564