admin

เข้าร่วมประชุมรายงานผลการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)

วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ในนาม อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมรายงานผลการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) U2T ปี2564 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รายงานผลการสำรวจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมหารือการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น อ.ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนฯ และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและหาแนวทางยกระดับ รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นมรดกจังหวัดต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 27/2564

วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี และซักซ้อมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้การต้อนรับแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยแพทย์หญิงสราพร มัทยาท แพทย์หญิงวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังได้อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ด้วยเช่นกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยสยาม ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางที่สภาการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมไปถึงเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากร ในด้านการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาและวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การสัมมนา การบรรยาย การฝึกอบรม การทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกับสถานประกอบการ และชุมชนอีกด้วย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาภาคปกติ

วันที่  23​ ธ.ค. 64  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาภาคปกติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชาย/หญิง การแข่งขันกีฬาเปตองชาย/หญิง การประกวดขบวนพาเหรด และงานเลี้ยงสังสรรค์ การประกวดการแต่งกายแฟนซี และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (เพชรราชนครินทร์) รวมไปถึงบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่  22 ธ.ค. 64  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในวันนี้ คือ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Boostert) โดยไม่ต้องลงทะเบียน (Walk in) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์