admin

รายการ “Sport Mafia” (กีฬาตัวพ่อ) ภาษณ์ผลงานสร้างสรรค์การเขียนอักษรวิจิตร โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ

รายการ “Sport Mafia” (กีฬาตัวพ่อ) ที่ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 – 23.30 น. ทางช่อง PPTV 36 โดยมีพิธีกร คุณแชมป์ พีรพล เอื้ออารียกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้เข้ามาถ่ายทำรายการพร้อมสัมภาษณ์ผลงานสร้างสรรค์การเขียนอักษรวิจิตร โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของ นายเจษฎา เลี้ยงบำรุง (น้องไอซ์) นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกอากาศไปเมื่อวันที่14 มกราค… ดูเพิ่มเติม Your Website Title How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, …

รายการ “Sport Mafia” (กีฬาตัวพ่อ) ภาษณ์ผลงานสร้างสรรค์การเขียนอักษรวิจิตร โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ Read More »

ประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก

วันนี้ (15 ม.ค. 64) เวลา 9.00 น อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุต ฐิติวร ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ​ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์

ทำความสะอาด ห้องสำนักงาน พื้นที่โถงทางเดิน ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 6 ม.ค. 64  แม่บ้านและคนงาน ร่วมกันทำความสะอาด ห้องสำนักงาน พื้นที่โถงทางเดิน ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้า-ออกอาคารเพียงช่องทางเดียว และติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมไปถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อ

ประชุมพิจารณา(ร่าง)โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วันที่  5 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผ่านระบบ zoom Cloud Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารมหาวิทยาลัย รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid -19) ณ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 23 ธ.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ

วันที่ 23 ธ.ค.63  เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ทำการสัมภาษณ์ คณาจารย์ ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 และห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

วันที่ 22 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ ตามระเบียบวาระต่างๆ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และเจ้าหน้าที่จากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ