Arit

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

กรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.) แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์พิเศษ) แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account แบบฟอร์มขอติดตั้งโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มรร. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร. เปลี่ยน password INTERNET

แบบฟอร์มสารสนเทศ นักศึกษา

แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา) แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร. เปลี่ยน password INTERNET