ข่าวประชุม

ประชุม(ออนไลน์) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ประชุมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอนในหลักสูตร English Program

วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอนในหลักสูตร English Program ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้บริการวัคซีนโควิด 19

วันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนตามแนวทางให้บริการแบบปูพรมทั่วประเทศ และจัดการประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการรับบริการวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)

ประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี โดยมีคณบดี รองคณบดี ตลอดจนอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อรับฟังการจัดทำข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)

ประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี โดยมีคณบดี รองคณบดี ตลอดจนอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ