ข่าวประชุม

เข้าร่วมประชุมรายงานผลการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)

วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ในนาม อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมรายงานผลการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) U2T ปี2564 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รายงานผลการสำรวจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมหารือการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น อ.ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนฯ และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและหาแนวทางยกระดับ รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นมรดกจังหวัดต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 27/2564

วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี และซักซ้อมการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือข้อมูลการนำเสนอองคมนตรีร่วมกับคณะครุศาสตร์

วันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือข้อมูลการนำเสนอองคมนตรีร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ด้าน ววน. ระดับพื้นที่ “ภาคตะวันออก

วันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ด้าน ววน. ระดับพื้นที่ “ภาคตะวันออก” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง) ร่วมกันระดมความคิดเห็นและหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG Move

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก่ารส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก่ารส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 12/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การพิจารณาคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3. แผนการดำเนินงานของกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 4. ขออนุมัติปรับอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนส่งเสริม ววน. 5. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สกสว.

เข้าร่วมประชุมการนำเสนอการดำเนินการโครงการนำร่องด้านเกษตร​อัจฉริยะ​ในประเทศ​ไทย

วันที่ 17 ธ.ค. 64 รองศาสตราจารย์​ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดึ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​น้ำตาล กิตติ​กูล อาจารย์​ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ และ อ.ผุสดี ภุมรา​ อนุกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)​ จังหวัดฉะเชิงเทรา​ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอการดำเนินการโครงการนำร่องด้านเกษตร​อัจฉริยะ​ในประเทศ​ไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries; MAFF)​ และหน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย​ เพื่อให้ประเทศไทย​และประเทศ​ญี่ปุ่น ​เป็นพันธมิตรในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งรัฐต่อรัฐ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการด้วย (การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้พัฒนาหลักสูตร Sandbox ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ zoom meeting พร้อมร่วมนำเสนอข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการ เพื่อรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำและนวัตกรรม 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา 4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา