ไม่มีหมวดหมู่

บุคลากรเกษียณอายุราชการร่วมกันสักการะพระพรหมประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 ก.ย. 64  เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร นำอาจารย์และบุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ร่วมกันกราบสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะทำกิจกรรมมุทิตาจิต ในโครงการ”กษีณาลัย ประจำปี 2564″ ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาอำเภอเมือง จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รับมอบน้ำดื่มจากชมรมเดิน-วิ่ง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 3,720 ขวด

วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมกับแพทย์หญิงวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบน้ำดื่มจากชมรมเดิน-วิ่ง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 3,720 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 11 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2564 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์