คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์

รองอธิการบดี

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดี

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

รองอธิการบดี

อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

คณบดี

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ลินดา นาคโปย

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

science-250x300

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.เทพนคร ทาคง

บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก

ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น

ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.นฤชล เรือนงาม