คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์

รองอธิการบดี

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดี

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

รองอธิการบดี

ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

คณบดี

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ลินดา นาคโปย

science145

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.เทพนคร ทาคง

บัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น

ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.นฤชล เรือนงาม