โครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ”สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13″ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชาย/หญิง การแข่งขันกีฬาเปตองชาย/หญิง การประกวดขบวนพาเหรด และงานเลี้ยงสังสรรค์ การประกวดการแต่งกายแฟนซี และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (เพชรราชนครินทร์) รวมไปถึงบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์