ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยสยาม ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางที่สภาการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมไปถึงเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากร ในด้านการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษหรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาและวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การสัมมนา การบรรยาย การฝึกอบรม การทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกับสถานประกอบการ และชุมชนอีกด้วย