นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น. ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์เมธี พรมศิลา ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์