โครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่  13 พ.ย. 63  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ผุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องการะเกด