รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” ในพิธีเดินขบวนพาเหรด งานสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ITA 2567

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนู "มหาวิทยาลัย" เลือก "อำนาจและหน้าที่ โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ"
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนู “มหาวิทยาลัย” เลือก “คณะผู้บริหาร”
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=379
มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373
1) เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail และแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
Link : https://www2.rru.ac.th/

2) เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไปที่เมนูด้านบน "มหาวิทยาลัย" ไปที่เมนู "ติดต่อมหาวิทยาลัย"
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=406
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านล่างของเว็บไซต์หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านขวาล่างของเว็บไซต์
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68
1. เข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกหัวหข้อด้านบน “มหาวิทยาลัย” เลือก “หน่วยงานภายใน” เลือก “หน่วยงานบริหารงานบุคคล” ไปที่หัวข้อ “คู่มือปฏิบัติงานหลัก”
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : http://personnel.rru.ac.th/index.php/2022-03-23-07-41-59/197-2022-03-23-07-43-07

2. เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : http://finance.rru.ac.th/datatable/13

3. เข้าไปที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://fms.rru.ac.th/wp/fms-staff-manual

4. เข้าไปที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://science.rru.ac.th/?p=6623

5. คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินการจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ บางคล้า"
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1qDEfpLhYCfsduw8FxYJ2EOZF6QDMZxEb/view

6. คู่มือการปฏิบัติงาน "การบันทึกโครงการเข้าระบบ Grow Finance Management Information System (GrowFa-MIS)"
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1ZjnfHWToxrYNVBZKwPg9u80WXE3gF_tZ/view
เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี ไปที่หัวข้อด้านบน "ข้อมูลสถิติการให้บริการ"
หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=2214
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการสมัครเรียน หรือเข้าตามลิงก์ด้านล่างนี้

ระดับปริญญาตรี
Link : https://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

ระดับบัณฑิตศึกษา
Link : http://grad.rru.ac.th/apply/index.php?frm03=active
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไปที่ banner "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"
หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/pr/pr66_jrt.pdf
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนูด้านบนขวามือหัวข้อ “ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ”
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68

เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน เลือกเมนูด้านบนขวามือหัวข้อ “ติดต่อเรา/เรื่องร้องเรียน”
Link : http://inaudit.rru.ac.th/home/?page_id=48

ITA 2566

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนู "มหาวิทยาลัย" เลือก "อำนาจและหน้าที่ โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ" หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373


เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนู “มหาวิทยาลัย” เลือก “คณะผู้บริหาร” หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=379
มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373


แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568)
Link : http://plan.rru.ac.th/qr/f33a28a

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ด้านล่างเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail และแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนูหัวข้อด้านบน “มหาวิทยาลัย” เลือก “สภามหาวิทยาลัย” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนูด้านขวาหัวข้อ “กฎหมาย” หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : http://council.rru.ac.th/

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านล่างของเว็บไซต์หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านขวาล่างของเว็บไซต์ หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68


1. เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านล่างเว็บไซต์ เลือกสัญลักษณ์ Facebook หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www.facebook.com/rru.ac.th

2. เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Link : http://academic.rru.ac.th/ช่องทางการติดต่อ/
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Link : https://arit.rru.ac.th/?page_id=4239

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://arit.rru.ac.th/wp-content/uploads/PDPA2.pdf


แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : http://plan.rru.ac.th/qr/ea74a97

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)
Link : http://plan.rru.ac.th/qr/d9f117d

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)
Link : http://plan.rru.ac.th/qr/c5fdbbeรายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : http://plan.rru.ac.th/qr/e5b56c5


1. เข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกหัวหข้อด้านบน “มหาวิทยาลัย” เลือก “หน่วยงานภายใน” เลือก “หน่วยงานบริหารงานบุคคล” ไปที่หัวข้อ “คู่มือปฏิบัติงานหลัก” หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : http://personnel.rru.ac.th/index.php/2022-03-23-07-41-59/197-2022-03-23-07-43-07

2. เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : http://finance.rru.ac.th/datatable/13

3. เข้าไปที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://fms.rru.ac.th/wp/fms-staff-manual

4. เข้าไปที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://science.rru.ac.th/?p=6623

5. คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินการจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ บางคล้า" หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1qDEfpLhYCfsduw8FxYJ2EOZF6QDMZxEb/view

6. คู่มือการปฏิบัติงาน "การบันทึกโครงการเข้าระบบ Grow Finance Management Information System (GrowFa-MIS)" หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1ZjnfHWToxrYNVBZKwPg9u80WXE3gF_tZ/view
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำคู่มืออาจารย์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
Link : http://academic.rru.ac.th/อาจารย์/
Link : http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/RRU_TeacherManual_55_edit.pdf

คู่มือการใช้บริการ ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือสำหรับนักศึกษา
Link : https://arit.rru.ac.th/?page_id=2126 คู่มือสำหรับอาจารย์
Link : https://arit.rru.ac.th/?page_id=2199 คู่มือสำหรับบุคลากร
Link : https://arit.rru.ac.th/?page_id=2220

คู่มือการให้บริการ คณะวิทยาการจัดการ
Link : https://fms.rru.ac.th/wp/fms-service


เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี ไปที่หัวข้อด้านบน "ข้อมูลสถิติการให้บริการ" หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=2214
1. เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=4057

2. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1LsswDS8l0rKC1JtzuRiTGRtvhcYccSS4/view

3. เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/1YrwWBzRF9KQ32DTDlsLqZrQl3Dj18iC6/view

4. เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://drive.google.com/file/d/15OojeK_dRCo2HP8LDMpZXHgceogkUdiy/editเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการสมัครเรียน หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link : https://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/parcel/plan/plan05102565.pdf- ประกาศประกวดราคา
- แผน/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
Link : https://psd.rru.ac.th/

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
Link : https://psd.rru.ac.th/?page_id=1630
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Link : https://psd.rru.ac.th/?page_id=1630


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ประกาศ/nayoby_person66.pdf
การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O241.pdf

แบบสรุปโครงการพัฒนาบุคคลากร ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O242.pdf

ผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O243.pdf

ผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O244.pdfข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k11_64.pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ระเบียบ/r2.pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k1.pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ระเบียบ/r3.pdf

ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ระเบียบ/r4.pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2557
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ระเบียบ/r5.pdf

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://psd.rru.ac.th/?page_id=3202

1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O261.pdf

2. จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O262.pdf

3. จำนวนข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี 2565
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O263.pdf

4. บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O264.pdf

5. รายงานประจำปี 2565 หน่วยงานบริหารงานบุคคล
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O265.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk22.pdf


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนูด้านบนขวามือหัวข้อ “ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ”
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68

เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน เลือกเมนูด้านบนขวามือหัวข้อ “ติดต่อเรา/เรื่องร้องเรียน”
Link : http://inaudit.rru.ac.th/home/?page_id=48
รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk20.pdf

รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk21.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk14.pdf

ลงประกาศหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในพิธีเดินขบวนพาเหรด งานสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://www2.rru.ac.th/

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk8.pdfแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนาและการจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk19.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk13.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk2.pdf


- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk3_2.pdf

- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk7.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยการนำประกาศ No Gift Policy แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และนำไปปฏิบัติ
Link : https://president.rru.ac.th/link/file66/report/report3_66.pdf

- ทำการเผยแพร่แผ่นภาพ No Gift Policy หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศสิ่งที่ควรดำเนินการและไม่ควรดำเนินการ
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68

- เผยแพร่แนวปฏิบัติ Do’s and Don’t
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk3_1.pdf

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk4.pdfประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk17.pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk18.pdf


1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk5.pdf

2. จัดทำแนวปฏิบัติ DOs & DOn’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk6.pdf

3. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk7.pdf
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ita66/O41.pdf


1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้ความเห็นในการดำเนินการ ITA ปี 2565 นำไปสู่การพัฒนาผลการประเมิน ITA ปี 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk9.pdf

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk10.pdf

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk12.pdf

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk11.pdf

5. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk16.pdf
1. มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk11.pdf

2. เผยแพร่ QR code แบบวัด EIT หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68

3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : https://www2.rru.ac.th/person/65/Risk15.pdf

Pages: 1 2