โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” วันที่ 24 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา ด้วยระบบออนไลน์ และที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ การปฏิบัติงานที่เป็นการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ และผล ของการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการบรรยาย เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” โดยนายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


ข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลือกเมนู "มหาวิทยาลัย" เลือกเมนู "โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์" หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้
Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373
เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลือกเมนู “มหาวิทยาลัย” เลือกเมนู “คณะผู้บริหาร” หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=379
มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 https://www2.rru.ac.th/?p=373 (พันธกิจ) http://personnel.rru.ac.th/files/พรบ/prb2547.pdf
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) Link : http://plan.rru.ac.th/qr/cfe6ac9
เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th อยู่ด้านล่าง ข้อมูลการติดต่อทั้ง ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail และแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย / หรือ เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลือกเมนู “มหาวิทยาลัย”เลือกเมนู “ติดต่อมหาวิทยาลัย” หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.rru.ac.th/?p=373 Link : https://www2.rru.ac.th/?p=406
1. เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลือกเมนูหน่วยงาน เลือก “มหาวิทยาลัย” เลือก “สภามหาวิทยาลัย”เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลือกเมนูด้านบน/ระเบียบ/ข้อบังตับ/คำสั่ง/ประกาศ สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการได้ 2. เข้าจากหน้าเว็บสภามหาวิทยาลัย http://council.rru.ac.th/ เลือกเมนูด้านบน “/ระเบียบ/ข้อบังตับ/คำสั่ง/ประกาศ หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 Link : http://council.rru.ac.th/
เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงเนื้อหา โดยข่าวทั้งหมดแยกออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 1. ประกาศ มรร. 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. ประชุม/สัมนา 4. สมัครงาน 5. งานพัสดุ
เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th มองดูด้านขวาล่างของจอ จะพบไอคอน กลมๆสีฟ้า ให้นำเม้าส์ไปคลิกจะขึ้น Messenger Live Chat หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/ช่องทางการติดต่อ/ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Line QA : @wlv5085m FB Messenger Link : https://www.m.me/techno.rru.ac.th คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/12-oct-64/
เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.rru.ac.th เลือกเมนู "มหาวิทยาลัย" เลือกเมนู "ติดต่อมหาวิทยาลัย" เลือกสัญลักษณ์ F ด้านล่าง หรือเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้ Link : https://www.facebook.com/rru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/ช่องทางการติดต่อ/ สภาคณาจารย์และข้าราชการ Link : http://senate.rru.ac.th/?page_id=431 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://www.facebook.com/techno.rru.ac.th Link : https://twitter.com/technorru Link : https://www.instagram.com/techno_rru/ Link : https://www.youtube.com/channel/UC3LgqcQcmvIRPONXxK6hL6Q คณะครุศาสตร์ (บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ทุกเพจ) Link : https://edu.rru.ac.th/
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Link : http://plan.rru.ac.th/qr/4cb7f41 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/index-one-page/ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น Link : https://culture.rru.ac.th/ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=6035 คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/files/action-plan2565.pdf คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link : https://human.rru.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/PlanHusoc2565.pdf
1. รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) Link : http://plan.rru.ac.th/qr/dfce8f9 2. ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Link : http://plan.rru.ac.th/qr/802b77e คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=12756 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/operation-report/ คณะครุศาสตร์ ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Link : https://edu.rru.ac.th/files/budget2565.pdf คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://drive.google.com/file/d/1Thq4GyLnQYWUGjlG0rzXz72SyJAy2MDV/view?usp=sharing
รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Link : http://plan.rru.ac.th/qr/ce9f1c6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=12633 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/operation-report/ คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/files/plan2564.pdf คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link : https://human.rru.ac.th/?page_id=954 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://docs.google.com/document/d/1PxkUG6a9qrLNLsvAEZfepVJ7Kc-ViD-5/edit?usp=sharing&ouid=102207578889717029791&rtpof=true&sd=true
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานบริหารงานบุคคล http://personnel.rru.ac.th เข้าไปที่หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หรือเข้าตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual1.pdf 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการทำบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual2.pdf 3. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual3.pdf 4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual4.pdf 5. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual5.pdf 6. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual6.pdf 7. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : http://personnel.rru.ac.th/files/manual7.pdf หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Link : http://finance.rru.ac.th/datatable/13#anchor สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : https://arit.rru.ac.th/ คณะครุศาสตร์ 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ Link : https://edu.rru.ac.th/files/money-manual.pdf 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Link : https://edu.rru.ac.th/files/expenses-official.pdf
สำนักงานอธิการบดี เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี https://president.rru.ac.th ไปที่เมูนูด้านบนหัวข้อ ข้อมูลสถิติการให้บริการ 1. สถิติการออกหนังสือรับรองเงินเดือน Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=1798 2. สถิติการออกหนังสือรับรองผลงานของจัดซื้อจัดจ้าง Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=1982 หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1. รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน Link : http://finance.rru.ac.th/uploads/files/form/2022-02-28-161353.pdf 2. รายงานการจ่ายเงินยืม Link : http://finance.rru.ac.th/uploads/files/form/2022-03-01-132459.pdf สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1. ข้อมูลผู้มาติดต่อ Link : http://academic.rru.ac.th/Webalizer/index.html สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต Link : https://ise.rru.ac.th/admin/project_section.php คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf4aSSPVA92_wSDC7e1KVkIRebrQDrnPgR1UqiosipzkzGnA/viewform สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/ผลสำรวจความพึงพอใจ-ประจ/ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต Link : https://ise.rru.ac.th/admin/project_section.php สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftXkt5PsoPtxbm6rktvrb-54QPsF2Cx09ZIL9tRFuzwRGwhw/viewform?c=0&w=1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : https://reg.rru.ac.th/main/index.php - รับสมัครเรียน - ยื่นคำร้องออนไลน์ - ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเรียนออนไลน์ Link : http://rruwelearn.com/grad/ คณะครุศาสตร์ เชื่อมโยงลิงค์จากด้านล่างหน้าเว็บไซต์ทุกเพจของคณะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Link : https://edu.rru.ac.th/12-oct-64/
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : https://reg.rru.ac.th/main/index.php - รับสมัครเรียน - ยื่นคำร้องออนไลน์ - ปฏิทินวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเรียนออนไลน์ Link : http://rruwelearn.com/grad/ คณะครุศาสตร์ เชื่อมโยงลิงค์จากด้านล่างหน้าเว็บไซต์ทุกเพจของคณะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Link : https://edu.rru.ac.th/12-oct-64/
รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) Link : http://plan.rru.ac.th/qr/dfce8f9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=12756 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/operation-report/
รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Link : http://plan.rru.ac.th/qr/ce9f1c6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=12633 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/operation-report/ คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/files/plan2564.pdf คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://docs.google.com/document/d/1PxkUG6a9qrLNLsvAEZfepVJ7Kc-ViD-5/edit?usp=sharing&ouid=102207578889717029791&rtpof=true&sd=true
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 Link : https://www2.rru.ac.th/parcel/plan/plan18102564.pdf คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/files/procurement-plan2565.pdf
1. ร่างประกวดราคา 2. ประกาศประกวดราคางานพัสดุ 3. ประกาศผลประกวดราคา 4. ประกาศยกเลิกประกวดราคา 5. ประกาศขายทอดตลาด 6. ประกาศราคากลาง 7. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) Link : https://www2.rru.ac.th/?p=1174
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 Link : https://www2.rru.ac.th/parcel/report/Report_2564NEWs.pdf
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล เข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี http://personnel.rru.ac.th ไปที่หัวข้อ ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/พระราชบัญญัติ แล้วเข้าไปที่หัวข้อ ประกาศ Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ประกาศ/nayoby_person.pdf 2. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565) Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/plan65_2.pdf 3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565) Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/plan65_4.pdf
กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2561-2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/krob6164.pdf ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64-30 ก.ย.64) Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ประกาศ/deeden2.pdf 1. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 3. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าไปเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://www.rru.ac.th ไปที่หัวข้อ สมัครงาน ด้านล่าง ไปที่หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน Link : https://www2.rru.ac.th/?p=214 มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings Link : https://president.rru.ac.th/?page_id=1671
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/พรบ/prb2547.pdf 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k11_64.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2556 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ประกาศ/pragad56.pdf 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/O27-3.pdf 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/O27-4.pdf 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/O27-5.pdf 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k1.pdf 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k2.pdf 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ข้อบังคับ/k3.pdf 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ระเบียบ/r1.pdf
1. ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/O281.pdf 2. จำนวนข้อมูลบุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ ประจำปี 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/O282.pdf 3. จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/O283.pdf 4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 (บัณฑิตศึกษา) Link : http://personnel.rru.ac.th/files/O284.pdf 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา Link : http://personnel.rru.ac.th/files/O285.pdf 6. รายงานประจำปี 2564 หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Link : http://personnel.rru.ac.th/files/reportperson/reportperson64.pdf 7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 คน Link : http://finance.rru.ac.th 8. รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจำแนกประเภทครุภัณฑ์" สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/k64.pdf
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/report/manual.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 หน่วยตรวจสอบภายใน Link : https://docs.google.com/forms/d/19zVSAKnWd4ljVIjSaQ5-3R1lZQ_IdKaQCTF8yfRpWzU/viewform?edit_requested=true สำนักงานอธิการบดี Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZmqariekA7APNAfol28mzD2ifwY5wmvLfR0PC4RRwZ_UHEg/viewform คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/contact-dean/
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ข้อมูลไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/31_1.pdf 2. ข้อมูลไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/31_2.pdf
ช่องทางแสดงความคิดเห็น Chat Bot 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/ช่องทางการติดต่อ/ 3. คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/contact-dean/
ช่องทางแสดงความคิดเห็น Chat Bot 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/ช่องทางการติดต่อ/ 3. คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/contact-dean/
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/report/report_nogift.pdf
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?p=1041 2. คณะครุศาสตร์ - แสดงผลข้อมูลผ่านหน้าแรกเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/ - ข่าวประชาสัมพันธ์ Link : https://edu.rru.ac.th/category/news-info/ - ข่าวกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/category/news-events/
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/plan/plan65.pdf
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ - การออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง และการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถ Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/371.pdf - การกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/372.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพร่โดยแผ่นป้ายทั้งภายในและภายนอก รวมถึง website ของมหาวิทยาลัย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 2. สำนักงานอธิการบดี Link : https://president.rru.ac.th/ 3. คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/ita/ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link : https://human.rru.ac.th/ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://science.rru.ac.th/ 6. คณะวิทยาการจัดการ Link : https://fms.rru.ac.th/wp/ 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=4987 8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/index-one-page/ 9. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น Link : https://culture.rru.ac.th/ 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา Link : 11. สถาบันพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต Link : http://iqtd.rru.ac.th/ 12. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง Link : https://ise.rru.ac.th/ 13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link : https://arit.rru.ac.th/ 14. บัณฑิตวิทยาลัย Link : http://grad.rru.ac.th/
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 Link : http://personnel.rru.ac.th/files/ITA/plan65_3.pdf
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/40_1.pdf 2. โครงการสัมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง "การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ" Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/40_2.pdf 3. ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (วันที่ 8 มีนาคม 2565) Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/ita/40_3.pdf
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/report/report_ita64.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/report/report_sungko65.pdf รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 Link : https://president.rru.ac.th/link/file65/report/reportspa3_65.pdf
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยติดป้ายประกาศไว้ในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำภาพเผยแพร่ใน website ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Link : https://www2.rru.ac.th/?page_id=68 2. สำนักงานอธิการบดี Link : https://president.rru.ac.th/ 3. คณะครุศาสตร์ Link : https://edu.rru.ac.th/ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link : https://human.rru.ac.th/ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://science.rru.ac.th/ 6. คณะวิทยาการจัดการ Link : https://fms.rru.ac.th/wp/ 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link : https://techno.rru.ac.th/?page_id=4987 8. บัณฑิตวิทยาลัย Link : http://grad.rru.ac.th/ 9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Link : http://academic.rru.ac.th/index-one-page/ 10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link : https://arit.rru.ac.th/ 11. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น Link : https://culture.rru.ac.th/ 12. สถาบันพันาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต Link : http://iqtd.rru.ac.th/ 13. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง Link : https://ise.rru.ac.th/