เทคนิคการสอนออนไลน์

Online teaching techniques.

4 ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์

7 บทบาทของผู้เรียนออนไลน์

โปรแกรม/ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

Office 365

Office 365

ประเภทงานสำนักงาน

Office 365

ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต
เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และอื่นๆ

PDF File | Video (Youtube)

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @mail.rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Google Drive

Google Drive

ประเภทพื้นที่เก็บข้อมูล

Google Drive

พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์

PDF File | Video (Youtube)

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Microsoft Teams

Microsoft Teams

ประเภทประชุมออนไลน์

Microsoft Teams

-ประชุมออนไลน์
-การสอนออนไลน์

PDF File | Video (Youtube)

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @mail.rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Zoom Video Conference

Zoom Video Conference

ประเภทประชุมออนไลน์

Zoom Video Conference

-ประชุมออนไลน์
-การสอนออนไลน์

PDF File | Video (Youtube)

หมายเหตุ : ใช้งานฟรี จำกัดประชุมครั้งละ 40 นาที

RRU Learning Management System

RRU Learning Management System

ประเภทการสอนออนไลน์

RRU Learning Management System

PDF File | Video (Youtube)

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

RRU To Learning

RRU To Learning

ประเภทการสอนออนไลน์

RRU To Learning

หมายเหตุ :

Microsoft Azure

Microsoft Azure

ประเภทชุดซอฟท์แวร์

Microsoft Azure

รวมระบบปฏิบักการและซอฟท์แวร์สำหรับการศึกษา
เช่น
-SQL Server
-Windows Server
-Visual Studio Enterprise 2019
-Visio Professional

PDF File |

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @mail.rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Gmail

Gmail

ประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Gmail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

PDF File |

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

One Drive

One Drive

ประเภทพื้นที่เก็บข้อมูล

One Drive

พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @mail.rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

G Suite

G Suite

ประเภทงานสำนักงาน

G Suite

ชุดโปรแกรมสำหรับงานเอกสารแบบออนไลน์

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Google Meet

Google Meet

ประเภทประชุมออนไลน์

Google Meet

-ประชุมออนไลน์
-การสอนออนไลน์

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

Google Classroom

Google Classroom

ประเภทการสอนออนไลน์

Google Classroom

การสอนออนไลน์

หมายเหตุ : ล๊อกอินโดยชื่อผู้ใช้ต่อท้ายด้วย @rru.ac.th รหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

RRU Matrix

RRU Matrix

ประเภทระบบห้องสมุด

RRU Matrix

ระบบสือคนทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง

หมายเหตุ :

RRU VPN

RRU VPN

ประเภทเครือข่าเสมือน

RRU VPN

ระบบสือคนทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง

หมายเหตุ : ดาวโหลด
-Windows 64bit
-Windows 32bit
-MacOS
-android
-IOS