• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/สัมนา
  • สมัครงาน
  • งานพัสดุ
  • ประกาศมหาวิทยาลัย

No post found

ประกาศ รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63)(เพิ่มเติม) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ รายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขกางล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000