• ประกาศมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/สัมนา
  • สมัครงาน
  • งานพัสดุ
   
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 4) วันที่ 20/8/2564 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนการนักศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 05/8/2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 18) วันที่ 02/8/2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 23/7/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 17) วันที่ 20/7/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 16) วันที่ 14/7/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23/6/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เลื่อนเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 01/6/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) วันที่ 07/6/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) วันที่ 14/5/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) วันที่ 30/4/ 2564 รายละเอียด
ประกาศทุนหลวงพ่อช้าง-ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาปี 1 รายละเอียด
ประกาศทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาปี 2 ขึ้นไป รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกัน ประจำปีการศึกษา-2564 รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความตุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) วันที่ 14/4/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) วันที่ 8/1/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) วันที่ 3/1/ 2564 รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63)(เพิ่มเติม) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63) รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ รายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขกางล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด 

No post found

ติดต่อมหาวิทยาลัย

 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000