เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 13 ส.ค. 63 ​ เวลา 13.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษาและบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ส.ค. 63  เวลา 9.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนยการ

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 “Effective Mindset and Strategic Product/Services Innovation" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคสเปียน ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 ส.ค. 63 บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ร่วมตั้งจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ณ บริเวณหน้าห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 7 ส.ค. 2563 ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการอาหารและการโรงแรม รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 ส.ค. 63 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

วันที่ 6 ส.ค. 63 ดร.พันธ์​ทิพย์​ โอฬาร​รัตน์​มณี​ ผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัยและ​พัฒนา​ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับเกรียติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ​ จากการแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยในงาน​มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่  6 ส.ค. 63  เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 6 ส.ค. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
ประเภทข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
หมายเลข 1.ดร.นฤชล เรือนงาม ได้ 71 คะแนน
หมายเลข 2.ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ได้ 98 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หมายเลข 1.ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 77 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ ได้ 38 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำและเป็นข้าราชการฯ
หมายเลข 1.อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 30 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ได้ 10 คะแนน

วันที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่่เข้ามาในมหาวิทยาลัย

Page 1 of 141
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search