เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (513)

วันที่ 13 ส.ค. 63 ​ เวลา 13.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษาและบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 “Effective Mindset and Strategic Product/Services Innovation" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคสเปียน ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่่เข้ามาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าพบนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 13 สิงหาคม นี้

วันที่ 3 ส.ค. 63 ​ เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า​ เป็นประธานการประชุมแม่บ้าน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ มรร.บางคล้า และการต่อสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน..

วันที่ 1 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี คณบดีและรองคณบดีทุกคณะ นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รวมถึงคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565 ในการขับเคลื่อน เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

วันที่ 31 ก.ค. 63  เวลา 14.00 น. ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมนภายในอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ขั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 31 กค. 63 เวลา 9.00-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการสําคัญประจําประงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับและสังกัด ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Page 1 of 37
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search