เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่ 20 ธ.ค. 62  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม

วันที่ 19 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ มีการจัดสอบและคอร์สติวก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ โดยเปิดให้กับบุคคลทั่วไป​ที่สนใจและนำผลการสอบไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน​ สมัครศึกษาต่อ​ ฯลฯ​​ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบและยืนยันการลงทะเบียนโดยการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่​ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์(ศูนย์ภาษา)

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่วต้อนรับผู้ช่วยศาสตารจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 70 คน โดยมีนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ จากการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมมีรายชื่อดังนี้
1.นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2.นางสาวกนกพร นิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
3.นางสาวสุจิณณา เนี่ยงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4.นางสาวพรประภา พรหมดก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างบริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/เลขานุการอธิการบดี ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ธ.ค. 62  เวลา 8.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 ธ.ค. 62  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมในโครงการ

วันที่  2 ธ.ค. 62  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Pan Yi อธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี ร่วมลงนาม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 7 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search