เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่ 22 ม.ค. 63  เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 1 ) โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 พร้อมด้วยพ่อ-แม่ และผู้ปกครอง เดินทางมาให้กำลังใจบุตร-หลานกันอย่างคึกคัก

วันที่ 21 ม.ค. 63  เวลา 09.00 -12.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 8)สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา14.00น.พันเอกยอดยศ เก็บเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่112 วิทยากรจิตอาสารุ่น4/62 และพันตำรวจเอกสุธี พุฒตาล ผู้กำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรม"จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 11 ม.ค. 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม "The Sun Games 2020" และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 คน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ด้านการเรียน ความประพฤติ และสุขภาพ ตลอดจนมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนทั้ง 2 คน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ม.ค. 63  เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีน้ําใจช่วยเหลือ และรู้จักการปฏิบัติตามกติกา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Page 6 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search