เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมในพิธี โดยหลังจากประธานในพิธีเจิมมงคลให้แก่ผู้อัญเชิญตราประจํามหาวิทยาลัย และผู้เชิญเครื่องราชสักการะ ขบวนอันเชิญตราสัญลักษณ์ ได้เคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬา เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อนที่จะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตราพระราชลัญจกรฯเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา ได้นำนักศึกษา ถวายบังคม และกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีพิธีน้อมรำลึกด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และการจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลง “ราชภัฏสดุดี”และเพลงมาร์ชราชนครินทร์ สำหรับ“วันราชภัฏ” จะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน “คำว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจ ความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน”


 

วันที่ 13 ก.พ. 63​ เวลา 11.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Room) ณ ห้องบุญบันดาล 6 ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

วันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

#ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายนพพร ขุนค้า ได้ 318 คะแนน
หมายเลข 2.นายศรีไพบูลย์ จันทร ได้ 83 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์สังกัดคณะ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
คณะครุศาสตร์
หมายเลข 1.นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 43 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลข 1.นายสุรพงษ์ แก่นมณี ได้ 20 คะแนน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข 1.นายภาคภูมิ ลบถม ได้ 38 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข 1.นางสาวรัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 17 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข 1.นายระพีพัฒน์ ศรีมาลา ได้ 50 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิต ได้ 103 คะแนน
หมายเลข 2.นายณัฐที ปิ่นทอง ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 3.นายวรุตม์ กิจเจริญ ได้ 104 คะแนน
หมายเลข 4.นายประยุทธ อินแบน ได้ 127 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นางพรพรรณ ดอนพนัส ได้ 122 คะแนน
หมายเลข 2.นายกิตติพงษ์ ทับพยุง ได้ 136 คะแนน
หมายเลข 3.จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม ได้ 94 คะแนน
หมายเลข 4.นายเสรี จีนภักดี ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 5.นายประภาส มาดะมัน ได้ 121 คะแนน
หมายเลข 6.นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล ได้ 130 คะแนน

วันที่ 12 ก.พ. 63  เวลา 07.20 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สนง.อธิการบดี รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 7.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา ประจำปี 2563 ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายประดิษฐ์ ไกรสร นายกอบต.หัวไทร นายประจักษ์ เอี่ยมศิริ อดีตกำนันตำบลหัวไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเตาเหล็ก มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการทําบุญเนื่องในวันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 7 ก.พ. 63  เวลา 8.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ก.พ. 63​ เวลา 13.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ ณ ห้องการะเกด โดยมี คุณนงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นวิทยากร

วันที่  5 ก.พ. 63  เวลา 09:00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ารับรางวัล Best Support ได้รับรางวัลเงินสด10,000บาท พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline creator awards2019 ครั้งที่5 #TDCA5 ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด38ผลงาน

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 19.30 น. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้มาร่วมงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยมีดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปีนี้ พ.ศ.2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุครบรอบ 80 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น การแสดงจากคณะต่างๆ การแสดงและเล่นดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพประกอบประกอบเพลง โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 ที่บรรเลงเพลงโดยอาจารย์อาวุโส การแห่ตรามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา มอบประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 11 คน และการแสดงดนตรี

Page 5 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search