เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 นอกจากนี้หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่องานยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Friday, 13 March 2020 21:09

MissTransStarRRU2019

Written by

ผลการประกวด Miss Trans Star RRU 2019
ชนะเลิศ RRU 10 "ใหม่" ชาคิยา สังฆวาส
รองชนะเลิสอันดับ1 RRU 08 "เบลล์" ณิชานันท์ ตัณฑิกุล
รองชนะเลิศอันดับ2 RRU 05 "โมน่า" เอสเตฟานี่ เกรย์นันเดส
Miss Popular Vote RRU02 "จีจี้" แองจีน่า หวัง
สำหรับการประกวดMiss Trans Star RRU 2019 จัดขึ้นภายในงาน"ปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" หรือ Activity Show2019 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนเพศทางเลือก ตัวแทน LGBT ทั้งปวงให้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 11 คน

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"ปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ชมรมนักศึกษานำเสนอผลงานในปีการศึกษาและการประกวด Miss Trans Star RRU2019 พร้อมการแสดงดนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “Big cleaning day มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ” บริเวณ โดม หน้าอาคารราชนครินทร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร ห้องน้ำ และบริเวณถนนของมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปักหมุดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เร่งสร้างต้นแบบยุวชนสร้างชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

วันที่ 9 มี.ค. 63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ร่วมกับมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นโยบายและชี้แจงถึงความจำเป็นในการปลดล็อคมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะ 3 จังหวัดในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ EECi ให้รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Economic Model โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงบประมาณทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
จากนั้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ได้ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” ว่า โครงการสร้างชาติ นับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นการลงมือทำจริง นำองค์ความรู้ที่เรียนมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้เลือกพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 7% และสัดส่วนคนจนลดลง 2.5% ต่อปี ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นการพัฒนาคลอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2.ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนตราด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต่อมา รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาที่นำเสนอผลงานของพื้นที่เป้าหมาย “ยุวชนสร้างชาติ” ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่ 1.โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.คลองเขื่อน และ 2.โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน” ตลอดจนพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

วันที่ 3 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคาร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมีการให้ความรู้การใช้หน้ากากอนามัยและการแจกอุปกรณ์ทำความสะอาด สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้กำชับให้งานอาคารสถานที่ แจ้งและควบคุมให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคาร ดูแลความสะอาดให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณอาคาร ห้องสำนักงาน ห้องเรียน พื้นที่โถงทางเดิน เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมมีการติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือทำความสะอาด ตามเคาน์เตอร์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน และมีนางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2563 รวม 7 วัน 7 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

Page 4 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search