เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายอานนท์ โกเอี่ยม นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สิบเอกอนลัส ศรีมหายันต์ นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
3. นายภควัต บัวบาล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4. นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องการะเกด นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดทำจุดการยืนในลิฟท์ทุกตัว ของมหาวิทยาลัย รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ตามมาตราการ "เว้นระยะห่างทางสังคม" (Social distancing) เพื่อป้องกันไวรัส covid-19

วันที่ 2 มิ.ย. 63 วันที่สองของการจัดกิจกรรม"โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวางแผน ยุทธศาสตร์และวิจัย รวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน 24 คน และเป็นบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 67 คน จากนั้นในเวลา 10.30 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ปฐมนิเทศ พร้อมพบปะและทักทายกับผู้ได้รับการจ้างงานใน “โครงการ อว.สร้างงานในระยะที่ 1” ผ่านระบบ zoom สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จำนวน 150 คน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียรวมและอำนวยการ

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับวงดนตรี "ตะแบง" แจมแบนด์ ที่ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มาเติมใส่ไว้ใน"ตู้ ปัน สุข" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางวง"ตะแบง" ได้จัดกิจกรรม"ร้อง เล่น ปันสุข" ด้วยการเล่นดนตรีสด ผ่านทาง Facebook Live เพื่อรับบริจาค จากแฟนเพลงและผู้ที่มีจิตศรัทธา ก่อนที่จะเป็นสื่อกลาง นำเงินที่ได้จากการรับบริจาคไปซื้ออาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น นำไปใส่"ตู้ ปัน สุข" ที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมืองแปดริ้ว
โดยคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถมาร่วมแบ่งปันความสุขให้กัน ด้วยการนำอาหารแห้ง และสิ่งของยังชีพต่างๆ มาร่วมเติมใส่"ตู้ ปัน สุข" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ตลอดเวลา เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข และรวมพลังก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

วันที่  14 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ร่วมเปิด "ตู้ ปัน สุข" เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปัน ซึ่งสุขใจทั้งผู้ให้ และอิ่มใจของผู้รับ
สำหรับ"ตู้ ปัน สุข" จะตั้งอยู่ที่อาคารงานยานพาหนะ บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งภายใน "ตู้ ปัน สุข” จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถมาร่วมแบ่งปันความสุขให้กัน ด้วยการนำข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของยังชีพต่างๆ มาร่วมเติมใส่ "ตู้ ปัน สุข" ได้ตลอดเวลา เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข และรวมพลังก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏิ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดตู้แบ่งปันสุข ร่วมด้วยบุคลากร และแม่บ้าน คนงาน มรร.บางคล้า เพื่อการแบ่งปันอาหารให้แก่กันและกัน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม ไข่ไก่ และน้ำดื่ม โดยได้นำตู้แบ่งปันสุขมาจัดวางไว้ด้านหน้าร้าน 7-eleven มรร.บางคล้า และประชาชนสามารถนำอาหารไปใส่วางไว้ในตู้เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน ในการนี้มีชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางไปหยิบอาหารที่ตู้แบ่งปันสุขกันอย่างต่อเนื่อง

Page 3 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search