เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (357)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงานพัสดุ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 ต.ค. 62  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนองพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอน การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่มน้ําบางปะกงอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ วิสัยทัศน์ ทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการสนองพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนองพระราโชบาย“สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่านใดสนใจต้องการรวมพลังทำดีตามรอยพ่อทุกๆท่าน กดลิงค์สมัครเข้าร่วมงานและสอบถามรายลุเอียดเพิ่มเติม เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันที่  5 ต.ค. 62  เวลา 9.00 น. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ”ราชนครินทร์เกมส์ 2562” โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี คือ สีชมพู สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านอบายมุขและสิ่งเสพติด ในส่วนของประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ฟุตบอล, วอลเลย์บอล,เปตอง,แชร์บอล และกีฬาเบ็ดเตล็ด รวมทั้งหมด 5 ประเภทชนิดกีฬา ซึ่งจะทำการแข่งขัน เป็นเวลา 2 วันด้วยกัน คือในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยสามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกนายกสมาคมฯวาระใหม่ โดยนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ ในวาระแรก นั่งเก้าอี้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่ออีกสมัย

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุม คือ รายงานงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมปีบริหาร 2560 - 2561 ที่ผ่านมา เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้า การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การมอบเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น

อีกทั้งยังมีวาระสำคัญ คือ การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เนื่องจากครบ 2 ปี ในการบริหาร และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุม ต่อจากนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ที่จะหมดวาระในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกนายกสมาคม และตั้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน ซึ่งในการเลือกนายกสมาคมในครั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิกได้เสนอชื่อเสนอชื่อ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เป็นนายกสมาคมอีกครั้ง โดยไม่มีสมาชิกเสนอชื่อคนอื่นลงแข่งในครั้งนี้ คณะกรรมการจึงลงมติให้ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ได้รับเลือกอย่างเอกฉันท์ให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวาระที่ 2

โดยนายคมศิลป์ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารสมาคม และจะร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ศิษย์เก่า นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ จะประชุมเพื่อจัดตั้งในครั้งต่อไป ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ยังได้มีการแข่งขันฟุตบอกระชับมิตรระหว่าง คณะกรรมการสมาคมฯ กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมถึงประเพณีทอดกฐินสามัคคี โดยมีการร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำจตุปัจจัยมาบูรณะหอสวดมนต์ มีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ตั้งขบวนแห่กฐินสามัคคี บริเวณอุโบสถวัดทางข้ามน้อย
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พิธีถวายกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. - พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี เป็นเสร็จพิธี

Thursday, 26 September 2019 14:59

SaveUbon  By Rru

Written by


วันที่ 26 กันยายน 2562 อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบของรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ให้กับ มูลนิธิกู้ภัยฉะเชิงเทรา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ทั้งนี้มียอดเงินรับบริจาค 9,010 บาท โดยเงินที่ได้รับบริจาคได้โอนผ่าบัญชีในนาม บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานีต่อไป

วันที่  25 ก.ย. 62  เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ร่วมกันกราบสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ"กษีณาลัย ประจำปี 2562"

วันที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเกม PUBG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Advice E-Sports 2019 สนามที่ 12 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ได้จัดขึ้นทั้งหมด 35 แมตใน 18 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และที่หน้าร้านแอดไวซ์ด้วยอีกส่วนหนึ่ง ภายใต้สโลแกน “แอดไวซ์อยากให้คนไทยเข้าใจกีฬา อี-สปอร์ต” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า อีกทั้งอี-สปอร์ต ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ อาทิเช่น เกมเมอร์ นักพัฒนาเกม นักพากย์หรือแคสเตอร์ และการแข่งขันชิงเงินรางวัลในแต่ละสนามการแข่งขันอี-สปอร์ต (E-Sports Tournament)
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ งานนี้เปิดกว้างทั้งบุคคลภายนอก ผู้ที่สนใจทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

Page 11 of 26
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search