เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่  30 ต.ค. 2562  เวลา 18.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1” “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ เวทีด้านหน้าอาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมรับชมการแสดงโขน ชุด "นางสำมนักขาก่อศึก" โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินและผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค จากผู้ประกอบการโอทอประดับ 3-5 ดาวในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชร์ภาพบรรยากาศ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรี ในทุกวันของการจัดงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาพิเศษทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาพิเศษทางวิชาการและอภิปราย เรื่อง ทิศทางผลงานรับใช้สังคม สู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโชบาย โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายควา่มร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่


วันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 26 ต.ค. 62  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการเสวนา รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกระทรวงใหม่ โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการเสวนา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 อย่างยิ่งใหญ่ผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย จัดงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 “สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”

วันที่ 24 ต.ค. 62  เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนางบุญมี ศรีสุขประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1
โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะและเป็นสถาบันที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายโดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคีในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวผ่านกิจกรรมโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น :ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่เสริมสร้างบรรยากาศการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาการบริการวิชาการรับใช้สังคมโดยการจัดโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกสาขา คณาจารย์นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และหน่วยงานอื่นได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมถึงการนำผลงานที่นำไปไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ทางด้านของนางบุญมี ศรีสุขในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินและผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไปเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการแสดงนิทรรศการผลงานความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่การแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมเด่น และตำรับอาหารพื้นถิ่นใน 30 พื้นที่ การประกวดดนตรีในเวทีราชนครินทร์แฟร์การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นผลงานของคณาจารย์การออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภคจากผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียงที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายรวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชร์ภาพบรรยากาศ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรีในทุกวันของการจัดงาน
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทราและใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  23 ต.ค. 62  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอาคารและสถานที่ ร่วมวางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านการประเมิน ในระดับ A ได้ 86.92 คะแนน

 

 pa

pb

pc

วันที่ 18 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำองค์การนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดและทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่วัด เก็บขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณรอบด้านหน้าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โดยร่วมกันพัฒนา เสียสละ ทำเพื่อส่วนร่วม ด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ซึ่งสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด สร้างความศรัทธาแก่ผู้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "คนดีศรีสภาวัฒนธรรม" ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสภาวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะเข้ารับโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี

Page 9 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search