เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่ 7 ส.ค. 2563 ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการอาหารและการโรงแรม รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่  6 ส.ค. 63  เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 6 ส.ค. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
ประเภทข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
หมายเลข 1.ดร.นฤชล เรือนงาม ได้ 71 คะแนน
หมายเลข 2.ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ได้ 98 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หมายเลข 1.ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 77 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ ได้ 38 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำและเป็นข้าราชการฯ
หมายเลข 1.อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 30 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ได้ 10 คะแนน

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ และนางสุนทรี เที่ยงพิมล ผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ร่วมหารือกับนายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
“ตั้งแต่บริเวณถนนเทพคุณากร หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ถึงบริเวณถนนศรีโสธร หน้ากองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)"
ระยะทาง 1,060 เมตร โดยเริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 จำนวน 60 คน นำโดยพลตรีอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา” และ"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับEEC" โดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในเรื่อง "บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ EEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา" ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนและอำนวยการ

วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมี อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และประธานหลักสูตรฯ บรรยายในหัวข้อ การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ประสบความสำเร็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรฯ อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้

วันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 09.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติด้านกิจการนักศึกษา รวมไปถึงมอบรางวัลผู้ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จากวัดบางพระ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยกา

วันที่ 23 ก.ค.6) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักบุคคลากร ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านอาจารย์และบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ ซึ่งเป็นเสาเข็มต้นแรกในเวลา 13.39 น. พร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง กับเขตก่อสร้าง เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 08.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ บริเวณด้านหน้าจุดบริการรถรับ – ส่งนักศึกษา และโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Page 1 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search