เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (466)

วันที่ 13 ส.ค. 63  เวลา 9.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนยการ

วันที่ 8 ส.ค. 63 บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ร่วมตั้งจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ณ บริเวณหน้าห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 7 ส.ค. 63 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

วันที่ 6 ส.ค. 63 ดร.พันธ์​ทิพย์​ โอฬาร​รัตน์​มณี​ ผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัยและ​พัฒนา​ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับเกรียติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ​ จากการแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยในงาน​มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30 น. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาตารางสอน และเตรียมความพร้อมในการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย สำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2563 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 180 คน

วันที่  31 ก.ค.63  เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนน้ำชุมชน ซึ่งมีชุมชนนำร่อง 6 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อบต.บางน้ำเปรี้ยว อบต.ท่ากระดาน อบต.บางพระ อบต.คลองตะเกรา อบต.ท่าสะอ้าน และอบต.โยธะกา และตัวแทนวิศวกรประจำแต่ละอำเภอ จำนวน 100 คน ผลของกิจกรรมครั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการจะได้รวบรวมเป็นแผนน้ำชุมชน ระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมจัดบูธแสดงงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในงาน“เที่ยวทั่วไทย เท่ทุกที่ นวัตวิถีท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2563 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า The Market Bangkok กรุงเทพฯ

วันที่ 24 ก.ค. 2563 อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษา และการทำงานขององค์การนักศึกษา ณ ห้องการะเกด

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเบิกเนตรและฉลององค์พระ"สมเด็จองค์ปฐม" พระพุทธรูปประจำหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทร

วันที่ 21 ก.ค 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีทักษะอบรมจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Page 1 of 34
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search