เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 28 September 2020 16:14

รประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ก.ย. 63  เวลา 14.00 น.  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมาย ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี  ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 26 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search