เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 03 September 2020 20:41

เปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์"น้องพี่สีส้ม" ประจำปี 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์"น้องพี่สีส้ม" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 สาขาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งประกอบไปด้วย การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล การแข่งขัน ROV และการแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ด
สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพในกาน ทำงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้สุขภาพของนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีความแข็งแรง และต้านโรคภัยได้ดีขึ้น

Read 59 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search