เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 28 August 2020 08:23

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๓

Written by
Rate this item
(0 votes)

อาจารย์ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ นางสาวศศิวิมล สะเดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พนัชกร เพชรนาค ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ทุกชั้นปี ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดเกาะ ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงออกด้านศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณโรงเรียนวัดเกาะ ตำบลบางเตยอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 62 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search