เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 30 July 2020 10:42

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น แผนพัฒนาการศึกษาแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ที่จะทําให้เป็นตักกะศิลาของ EEC

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันฯ และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น แผนพัฒนาการศึกษาแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ที่จะทําให้เป็นตักกะศิลาของ EEC รวมไปถึงโครงการพัฒนาศักยภาพครูในยุค Digital Transformationเพื่อรองรับ EEC ตลอดจนโครงการความร่วมมือพัฒนาพลังการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยระบบKOSEN และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยระบบ Online เพื่อ Upskill / Reskill ภาคแรงงานและภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Read 39 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search