เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 24 June 2020 15:34

กิจกรรม“อธิการบดีสัญจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“อธิการบดีสัญจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมบรรยายเรื่องการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) ในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended และการวัดและประเมินผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ โครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง มาตรการการจัดการหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) และโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตร Non Degree
โดยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดอภิปรายในหัวข้อ การลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะ ปัญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ โดยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ซึ่งคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม Link การประชุม https://qrgo.page.link/qekBa

Read 94 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search