เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 12 June 2020 16:33

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายอานนท์ โกเอี่ยม นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สิบเอกอนลัส ศรีมหายันต์ นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
3. นายภควัต บัวบาล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4. นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Read 121 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search