เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 09:12

ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

#ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายนพพร ขุนค้า ได้ 318 คะแนน
หมายเลข 2.นายศรีไพบูลย์ จันทร ได้ 83 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์สังกัดคณะ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
คณะครุศาสตร์
หมายเลข 1.นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 43 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลข 1.นายสุรพงษ์ แก่นมณี ได้ 20 คะแนน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข 1.นายภาคภูมิ ลบถม ได้ 38 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข 1.นางสาวรัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 17 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข 1.นายระพีพัฒน์ ศรีมาลา ได้ 50 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิต ได้ 103 คะแนน
หมายเลข 2.นายณัฐที ปิ่นทอง ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 3.นายวรุตม์ กิจเจริญ ได้ 104 คะแนน
หมายเลข 4.นายประยุทธ อินแบน ได้ 127 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นางพรพรรณ ดอนพนัส ได้ 122 คะแนน
หมายเลข 2.นายกิตติพงษ์ ทับพยุง ได้ 136 คะแนน
หมายเลข 3.จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม ได้ 94 คะแนน
หมายเลข 4.นายเสรี จีนภักดี ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 5.นายประภาส มาดะมัน ได้ 121 คะแนน
หมายเลข 6.นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล ได้ 130 คะแนน

Read 170 times Last modified on Thursday, 13 February 2020 16:56
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search