เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 09:11

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 ก.พ 63 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประยุทธ อินแบน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6

Read 313 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search