เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ม.ค. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ ตลอดจนตัวแทนจากภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ร้านอาหารเรือนร่มไทร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา