โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 12 ม.ค. 65 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” โดยมีนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค และนายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน หัวหน้าโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร-เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต และบริการ จากกระทรวง อว. เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings