โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางของการบูรณาการ ของสำนักงบประมาณ”

วันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางของการบูรณาการ ของสำนักงบประมาณ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องเจ้าเสวย และห้องขุนเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์