ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์