องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 6 ม.ค. 65 เวลา 9.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ตลอดจนรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา