ประชุมหารือกับคณาจารย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์