ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย โดยมีวาระหารือเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการกับทุกคณะ

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย โดยมีวาระหารือเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการกับทุกคณะ และพิจารณาดำเนินการพัฒนาแผนยกระดับคุณภาพวิชาการ Academic Plan ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์