เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและทีมแม่ไก่วิศวกรสังคม มีความรู้ความเข้าใจและยกระดับวิศวกรสังคม (Upskills) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1.กิจกรรม“Design thinking” การคิดเชิงออกแบบ
2.กิจกรรม “Storytelling” เล่าเรื่องเป็น เห็นเส้นชัย
3.กิจกรรม “Business model canvas” ผืนผ้าใบจำลองธุรกิจ
4.กิจกรรม “Service design” การบริการเชิงออกแบบ
5.กิจกรรม “Pitching” การนำเสนองานให้ได้งาน
พร้อมทั้งนำเสนอสรุปบทเรียนที่ได้รับ แนวทางการขยายผลวิศวกรสังคมและแนวทางการนำทักษะวิศวกรสังคม บูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม อภิปรายและสรุปผลกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการดังกล่าว