ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 9 ต.ค. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์