ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการU2T(SROI-U2T)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการU2T(SROI-U2T) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ประสานงานโครงการ(U2T-USI) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 28 ตำบล จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา 7 ตำบล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ตำบล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 ตำบล และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 15 ตำบล ผ่านระบบ Zoom meeting และที่ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ