ติดตามและประเมินผล สกสว. จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ติดตามและประเมินผล สกสว. จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการการประเมินเชิงกระบวนการเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation-DE) กับหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยงานในระบบ ววน. โดยภายใต้กระบวนการทำงานดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่การสัมภาษณ์ และสร้างวงสนทนา (Dialogue) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยงานระบบ ววน. โดยหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) สำคัญในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ที่มีบทบาทในการการออกแบบและกำกับทิศทางการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom