ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ (7 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย
-การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
-กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส. และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน
-กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ประกาศมาหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี 2564