เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การสรุปผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T)

วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การสรุปผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T) ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต้องสำรวจ ลงพื้นที่และจัดทำรายงานการดำเนินงาน 28 ตำบล ที่ดำเนินการในพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)