ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564

วันที่  8 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom
โดยมีประเด็นที่สำคัญในการหารือเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกรวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกำลังคนคุณภาพด้านวิจัยและนวัตกรรม