ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมZoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1.การปรับปรุง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ตามความเห็นจากการประชุมสภานโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564ข้อสั่งการของ รมว. และจากการรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570
2.การจัดกรอบงบประมาณรายแผนงาน ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Fund)
3.โครงการหรือกิจกรรมการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ/พันธกิจ (Operational Research/Innovation Grants, ORG) จากกองทุนส่งเสริม ววน. ปี พ.ศ. 2565