อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยกลุ่มเป้าหมายวันนี้เป็นผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และประชาชนที่ Walk in เข้าฉีดวันซีนเข็ม 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์