สัมมนาระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่มหลักสูตรโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย

วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม การสัมมนาระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่มหลักสูตรโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal Entrepreneur & Innovation) ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี เลขานุการโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ จำนวน 30 แห่ง พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชา ที่ได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการจัดทำแผนงานอบรมสถานประกอบการต่อไป