ประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะผู้บริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนและอำนวยการ